BIKE MY DAY 15 JUNI 2024: FIETS JE MEE?

LET OP: inschrijving is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een team aan te maken. 

Zaterdag 15 juni 2024 gaat wederom het gebeuren, de vijfde editie van Bike My Day! Bike my Day is een wielertoertocht waarbij deelnemers zich als team inschrijven om in estafettevorm zoveel mogelijk rondes van 11 kilometer af te leggen binnen 9 uur. Het doel: geld ophalen in de strijd tegen kanker! Een sportieve strijd tussen de teams, maar een gezamenlijke strijd tegen kanker door het steunen van de stichting Matchis. Naast stichting Matchis zal 10% van de opbrengst worden besteed aan lokale goede doelen in de gemeente Bernheze.

De vorige editie werd er ruim €58.000,- opgehaald, een geweldig bedrag waar we dit jaar weer voor willen gaan trappen!

NB Bedrijven die een team willen aanmaken maar hiervoor een factuur wensen kunnen een mail sturen aan sandra.verstappen@matchis.nl

Voor vragen stuur een mail naar info@bikemyday.nl

Alle info met betrekking tot het evenement is te vinden op: https://www.bikemyday.nl/ 

Zoveel mogelijk rondes van 11 kilometer in 9 uur?
De uitdaging voor jullie als team is inderdaad om zoveel mogelijk rondes van 11 kilometer af te leggen binnen de 9 uur tijd die je hiervoor hebt.

Mag ik met meerdere renners tegelijk fietsen?
Geen probleem, je mag met alle teamleden tegelijk fietsen. Wij kunnen ons voorstellen dat het bijvoorbeeld leuk is om de eerste en laatste ronde gezamenlijk als team te fietsen. Iedere deelnemer beschikt over een eigen transponder, maar er wordt slechts één transponder per team per ronde geregistreerd.

Moet ik na elke ronde wisselen van renner?
Nee, je mag zoveel rondes achter elkaar fietsen als je wil. Hoe jullie als team de dag verdelen mogen jullie zelf bepalen.

Mag ik me als bedrijf inschrijven als vriendenteam?
Als vriendenteam mag je geen bedrijfsnaam kiezen als teamnaam of een naam die daar direct of indirect naar verwijst. Daarnaast mag je dan geen logo van je bedrijf op de site zetten. Wij willen alle bedrijven van harte aanmoedigen om als bedrijven team in te schrijven. U zorgt met uw (extra) bijdrage dat het evenement mogelijk wordt gemaakt.

Hoe laat en waar starten we?
Er zal om 8.00 uur gestart worden vanaf Hotel Restaurant De Leygraaf te Heeswijk Dinther.

Ik wil een factuur voor de inschrijfkosten kan dat?
Jazeker. Bedrijven die een team willen aanmaken maar hiervoor een factuur wensen kunnen een mail sturen aan sandra.verstappen@matchis.nl

Bij deelneming verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door Stichting Lions Bernheze te organiseren Evenement: Bike My Day.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Lions Bernheze) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator van het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien een Deelnemer de minimumleeftijd van 18 niet bereikt heeft, zal deze niet toegelaten worden tot het evenement, ook niet indien deze deel uit maakt van een (vrienden)team.

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien;

  1. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld
  2. de Deelnemer is ingeloot
  3. het inschrijfgeld volledig is voldaan (inclusief eventuele borg)
  4. de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden. *

2.3 Nadat je het inschrijfgeld en eventuele borg hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.

2.4 Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde Deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de Organisator. Vanaf editie 2019 stelt de Organisator een systeem beschikbaar voor het overdragen van deelnamebewijzen. Deelnamebewijzen die op een andere wijze dan via het systeem van Organisator worden aangeboden, worden door de Organisator ongeldig verklaard, zonder restitutie van het inschrijfbedrag.

2.7 Deelnemers zijn verplicht het stuurbord en/of het rugnummer en/of het pols/enkelbandje goed zichtbaar te dragen als dit door Organisator verstrekt is.

2.8 Met het accepteren van de middelen genoemd in artikel 2.8 verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toer en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.9 Er is mogelijk borg verschuldigd. Borg wordt uitsluitend terugbetaald op de dag van het Evenement in de tent direct na de finish tegen inlevering van de in artikel 2.8 genoemde middelen. In het geval van misdragingen worden de middelen ingenomen en deelnemer verboden verder deel te nemen aan het evenement. Organisator is in deze situatie gerechtigd de borg te verbeuren.

2.10 Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.

2.11 Deelname aan het Evenement is op eigen risico.

2.12 Het karakter van het Evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De NFTU verkeersregels zijn van toepassing, alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.

3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.5 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.

3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van (nu en toekomstige) toertocht.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de Deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de Organisator.

Artikel 6 Privacy & Cookiestatement

De Organisator vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

De Organisator verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Organisator blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Organisator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze infostand of via info@bikemyday.nl

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

Bekijk alle
€ 10 05-07-2024 | 16:38 Aan: Meedoen voor Matchis
€ 20 02-07-2024 | 17:54 Aan: Fietsen voor Ed
€ 10 26-06-2024 | 11:53 Aan: Teun
€ 10 24-06-2024 | 15:59 Aan: Fietsen voor m’n maat
€ 50 24-06-2024 | 12:31 Aan: TEN Trappers Veldsink. Overboeking via Lions Bernheze
Bekijk alle

BEDANKT!

17-06-2024 | 16:09 Wat was het geweldig afgelopen zaterdag! Dankzij jullie hebben we een super mooie dag gehad met als afsluiter een fantastisch bedrag voor stichting Matchis! Alle uitslagen zijn te vinden op de pagina van MyLaps: https://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2024/jun/15/heeswijk/  De foto's van het event zijn te vinden op de volgende pagina: https://photos.app.goo.gl/B15AV5cBWyPpAzDv5  We hopen dat jullie net als ons hebben genoten van de dag. Mochten jullie nog tips hebben voor de volgende editie dan ontvangen we die graag via bernheze@lions.nl.  Wanneer we weer beginnen met de voorbereidingen voor de volgende editie zullen we jullie zeker weer benaderen! Namens Lions Bernheze,   Willem-Mathijs van der Aa
Lees meer